Reklamace služby – cena poskytnuté služby

Mrzí nás, že jste zaznamenali potíže. Uděláme vše pro to, aby se situace vyjasnila a aby byla co nejrychleji napravena. 

Účastník
Vyplňte pouze pokud podáváte reklamaci jako fyzická osoba – podnikatel, nebo jako právnická osoba (firma).
Specifikace reklamace
Spočívá-li vada veřejně dostupné telefonní služby elektronických komunikací v nesprávně vyúčtované ceně za poskytnutou službu, má Účastník právo reklamovat vyúčtování ceny do 2 měsíců od doručení vyúčtování, jinak právo zanikne. Podání reklamace nemá odkladný účinek na povinnost zaplatit za poskytnuté služby ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře.
Uveďte prosím co nejpřesněji konkrétní položky vyúčtování, kterých se reklamace týká.

V případě nesouhlasu s výsledkem posouzení Reklamace, se může Účastník obrátit na Český telekomunikační úřad (www.ctu.cz).