Výpověď služby

  • Výpovědní lhůta činí 30 dnů a začíná běžet prvním dnem následujícím po doručení písemné nebo elektronické výpovědi druhé straně.
  • V případě, že je součástí výpovědi žádost o přenesení čísla Účastníka do jiné sítě, výpovědní lhůta činí 10 dnů
  • Síť FAYN lze opustit i v průběhu periody služeb, výše uvedené však nijak nenarušuje právo operátora účtovat celou započatou periodu čerpání služeb
Účastník
Uveďte e-mailovou adresu, která je uvedena jako kontaktní pro váš zákaznický účet.
Uveďte zákaznické číslo ID účtu, který se vztahuje k vypovídaným službám (je k nalezení vpravo nahoře po přihlášení do muj.fayn.cz).
Důvod výpovědi
Účastník nebo Poskytovatel mohou vypovědět Smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou, nebo změněnou uplynutím lhůty na dobu neurčitou, i bez uvedení důvodu.
Vypovídané služby
Zvolte prosím, zda si přejete vypovědět všechny služby spjaté s výše uvedeným zákaznickým účtem ID, nebo jen dále vyjmenované.
Uveďte, která čísla a s nimi spojené služby si přejete nenávratně zlikvidovat. Zbývající čísla a služby na účtu zůstanou zachovány. Čísla oddělte čárkou.
Vypovídaná čísla
Za vystavení ČVOP, tedy kódu pro možnost přenesení mobilního čísla pryč z naší sítě, vám bude v souladu s Ceníkem a Telekomunikačním zákonem naúčtován administrativní poplatek 290 Kč s DPH za každé mobilní číslo. V případě platby na kredit je potřeba mít dobitu požadovanou částku, aby mohl být poplatek stržen. Zákazníkům platícím zpětně na fakturu, bude poplatek zařazen k úhradě.
+420
Uveďte telefonní číslo, které vypovídáte.

+420
Uveďte telefonní číslo, které vypovídáte.

+420
Uveďte telefonní číslo, které vypovídáte.

+420
Uveďte telefonní číslo, které vypovídáte.

Tato výpověď služeb se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami a Ceníkem v platném znění. Nad rámec uvedených dokumentů se tímto ujednáváme, že Výpověď odeslaná touto formou je oběma stranám závazná. Odesláním tohoto řádně a správně vyplněného formuláře souhlasíte se všemi platnými podmínkami Výpovědi. V případě pochybností si vyhrazujeme právo vyžadovat Výpověď s vlastnoručním podpisem nebo doručením do Datové schránky.