Výpověď služby

  • Výpovědní lhůta činí 30 dnů a začíná běžet prvním dnem následujícím po doručení písemné nebo elektronické výpovědi druhé straně.
  • V případě, že je součástí výpovědi žádost o přenesení čísla Účastníka do jiné sítě, výpovědní lhůta činí 10 dnů
  • Síť FAYN lze opustit i v průběhu periody služeb, výše uvedené však nijak nenarušuje právo operátora účtovat celou započatou periodu čerpání služeb
Účastník
Uveďte e-mailovou adresu, která je uvedena jako kontaktní pro váš zákaznický účet.
Uveďte zákaznické číslo ID účtu, který se vztahuje k vypovídaným službám (je k nalezení vpravo nahoře po přihlášení do muj.fayn.cz). Uvést též můžete číslo pro Volací kartu (zákazníci Axfone).
Důvod výpovědi
Účastník nebo Poskytovatel mohou vypovědět Smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou, nebo změněnou uplynutím lhůty na dobu neurčitou, i bez uvedení důvodu.
Vypovídané služby
Zvolte prosím, zda si přejete vypovědět všechny služby spjaté s výše uvedeným zákaznickým účtem ID, nebo jen dále vyjmenované.
Uveďte, která čísla a s nimi spojené služby si přejete nenávratně zlikvidovat. Zbývající čísla a služby na účtu zůstanou zachovány. Čísla oddělte čárkou.
Vypovídaná čísla
Za vystavení ČVOP, tedy kódu pro možnost přenesení mobilního čísla pryč z naší sítě, vám bude v souladu s Ceníkem a Telekomunikačním zákonem naúčtován administrativní poplatek 290 Kč s DPH za každé mobilní číslo. V případě platby na kredit je potřeba mít dobitu požadovanou částku, aby mohl být poplatek stržen. Zákazníkům platícím zpětně na fakturu, bude poplatek zařazen k úhradě.
+420
Uveďte telefonní číslo, které vypovídáte.

+420
Uveďte telefonní číslo, které vypovídáte.

+420
Uveďte telefonní číslo, které vypovídáte.

+420
Uveďte telefonní číslo, které vypovídáte.

Tato výpověď služeb se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami a Ceníkem v platném znění. Nad rámec uvedených dokumentů se tímto ujednáváme, že Výpověď odeslaná touto formou je oběma stranám závazná. Odesláním tohoto řádně a správně vyplněného formuláře souhlasíte se všemi platnými podmínkami Výpovědi. V případě pochybností si vyhrazujeme právo vyžadovat Výpověď s vlastnoručním podpisem nebo doručením do Datové schránky.