Výpověď služby

  • Výpovědní lhůta činí 30 dnů a začíná běžet prvním dnem následujícím po doručení písemné nebo elektronické výpovědi druhé straně.
  • V případě, že je součástí výpovědi žádost o přenesení čísla Účastníka do jiné sítě, výpovědní lhůta činí 3 pracovní dny
  • Můžete též využít OKU kód a ten dát rovnou přejímajícímu operátorovi. Tento kód naleznete v zákaznické zóně v sekci Nastavení - Změna operátora. Pak nemusíte tuto výpověď vyplňovat. Nicméně vyplnit ji můžete. 
  • Síť FAYN lze opustit i v průběhu periody služeb, výše uvedené však nijak nenarušuje právo operátora účtovat celou započatou periodu čerpání služeb
Účastník
Uveďte e-mailovou adresu, která je uvedena jako kontaktní pro váš zákaznický účet.
Uveďte zákaznické číslo ID účtu, který se vztahuje k vypovídaným službám (je k nalezení vpravo nahoře po přihlášení do muj.fayn.cz). Uvést též můžete číslo pro Volací kartu (zákazníci Axfone).
Důvod výpovědi
Účastník nebo Poskytovatel mohou vypovědět Smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou, nebo změněnou uplynutím lhůty na dobu neurčitou, i bez uvedení důvodu.
Vypovídané služby
Zvolte prosím, zda si přejete vypovědět všechny služby spjaté s výše uvedeným zákaznickým účtem ID, nebo jen dále vyjmenované.
Uveďte, která čísla a s nimi spojené služby si přejete nenávratně zlikvidovat. Zbývající čísla a služby na účtu zůstanou zachovány. Čísla oddělte čárkou.
Vypovídaná čísla
+420
Uveďte telefonní číslo, které vypovídáte.

+420
Uveďte telefonní číslo, které vypovídáte.

+420
Uveďte telefonní číslo, které vypovídáte.

+420
Uveďte telefonní číslo, které vypovídáte.

Tato výpověď služeb se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami a Ceníkem v platném znění. Nad rámec uvedených dokumentů se tímto ujednáváme, že Výpověď odeslaná touto formou je oběma stranám závazná. Odesláním tohoto řádně a správně vyplněného formuláře souhlasíte se všemi platnými podmínkami Výpovědi. V případě pochybností si vyhrazujeme právo vyžadovat Výpověď s vlastnoručním podpisem nebo doručením do Datové schránky.